Kup taniej
Firanka Brygida wysokość 250 cm
Firanka Brygida wysokość 250 cm

39,90 zł

Cena regularna: 48,90 zł

Najniższa cena: 48,90 zł
Firanka a'la panel Glendon szerokość 40 cm
Firanka a'la panel Glendon szerokość 40 cm

14,90 zł

Cena regularna: 18,90 zł

Najniższa cena: 18,90 zł
Firanka Argos 290 x 170 cm
Firanka Argos 290 x 170 cm

157,90 zł

Cena regularna: 199,90 zł

Najniższa cena: 199,90 zł
szt.
Serweta Parit 85 x 85 cm
Serweta Parit 85 x 85 cm

39,90 zł

Cena regularna: 51,90 zł

Najniższa cena: 51,90 zł
szt.
Firanka Dumka 150 x 250 cm
Firanka Dumka 150 x 250 cm

77,90 zł

Cena regularna: 124,90 zł

Najniższa cena: 124,90 zł
szt.
Regulamin sklepu

 

Postanowienia ogólne

 

Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez firmę VKR Marcin Jasiewicz z siedzibą we Włocławku za pośrednictwem sklepu internetowego domowetekstylia.pl (zwanego dalej: „Sklepem”).

 

Definicje

 

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:


1. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas rejestracji w Sklepie, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie.


2. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.


3. Konsument - konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.


4. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta rejestracji w Sklepie.


5. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.


6. Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego.


7. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.


8. Sprzedawca – Marcin Jasiewicz, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą VKR Marcin Jasiewicz, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów, NIP 888-101-41-81, REGON 910177518, ul. Okrzei 63/3, 87-800 Włocławek - który prowadząc działalność gospodarczą dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów.


Adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: biuro@tisto.pl


Telefon: 534 603 475


9. Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Klientom na zawieranie Umów sprzedaży, dostępny w domenie internetowej domowetekstylia.pl


10. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

 

Ogólne warunki korzystania ze Sklepu

 

1. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów, opisów towarów i zdjęć zamieszczanych w Sklepie (za wyjątkiem logotypów i zdjęć widocznych w Sklepie w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.


2. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej Sklepu.


3. W celu złożenia zamówienia w Sklepie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.


4. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.


5. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.


6. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła wykorzystywanego do logowania w Sklepie.

 

Rejestracja w Sklepie

 

1. Rejestracja w Sklepie wymaga wypełnienia formularza rejestracyjnego poprzez podanie danych do logowania i danych kontaktowych oraz akceptacji warunków regulaminu.


2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie.


3. W przypadku Klienta będącego Przedsiębiorcą, rejestracji w Sklepie, a także wszystkich innych czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu (w tym rejestracji) oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.


4. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Klienta podanych podczas rejestracji Klient powinien je zaktualizować przed zawarciem kolejnej Umowy sprzedaży, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie.


5. Z chwilą rejestracji w Sklepie tworzone jest konto Klienta stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Kliencie oraz o jego działaniach w ramach Sklepu w związku z zawieranymi Umowami sprzedaży. W ramach swojego konta Klient ma m.in. dostęp do historii swoich zamówień w Sklepie.

 

Składanie zamówień w Sklepie - Zawarcie Umowy sprzedaży

 

1. Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.


2. Klient może składać zamówienia w Sklepie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu lub poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.


3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając towar, którym jest zainteresowany. Dodanie towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia "Do koszyka" przy danym towarze prezentowanym na stronie internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „Koszyku” sposobu dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na stronie internetowej Sklepu przycisk „Kupuję i płacę”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany towar i dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.


4. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia w dniu jego otrzymania, poprzez wysłanie e-maila z prośbą o potwierdzenie przez Klienta zamówienia poprzez specjalnie skonstruowany link.


5. Klient składający zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyła je na adres e-mail sklep@domowetekstylia.pl Klient w wiadomości przesyłanej do Sprzedawcy, podaje w szczególności: nazwę towaru oraz jego ilość, sposób dostawy, formę płatności oraz swoje dane teleadresowe.

 

Płatność i ceny

 

1. Klient zobowiązany jest nie później niż w terminie 7 dni dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży, z wyjątkiem gdy płatność następuje przy odbiorze.


2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
a) przelew bankowy na rachunek Sprzedawcy w mBanku: 37 1140 2004 0000 3102 4056 1297 (realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po potwierdzeniu przez Klienta zakupu oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy)
b) płatnościami elektronicznymi za pomocą serwisu Przelewy24.pl - operatorem płatności elektronicznych jest PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań (realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po potwierdzeniu przez Klienta zakupu oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z serwisu Przelewy24 o dokonaniu płatności przez Klienta);
c) gotówką przy odbiorze przesyłki - płatność za pobraniem (realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po potwierdzeniu przez Klienta zakupu).


3. Ceny na stronie internetowej Sklepu zamieszczone przy danym towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy i składaniu zamówienia.

 

Dostawa

 

1. Dostawa jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i następuje na adres wskazany przez Klienta, w terminie określonym w ofercie.


2. Termin wysyłki określony w ofercie dotyczy dni roboczych - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.


3. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem towarów w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Klienta.


4. Obowiązkiem prawnym Sprzedawcy jest dostarczenie zamówionego towaru bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie.


5. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, Klient niezwłocznie jest informowany o stanie swojego zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).


6. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub w inny ustalony przez strony sposób.

 

Dowód zakupu - Faktura Vat

 

1. Do każdego zrealizowanego zamówienia wystawiany jest dowód zakupu - faktura VAT.


2. Faktura przesyłana jest w wersji elektronicznej na adres e-mail Klienta.

 

Ochrona danych osobowych

 

Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności.

 

Postępowanie reklamacyjne

 

1. Klient może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące działania Sprzedawcy oraz korzystania ze Sklepu.


2. Reklamację można składać w formie elektronicznej na adres e-mail sklep@domowetekstylia.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany w górnej części Regulaminu. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
- imię, nazwisko, adres, telefon i adres e-mail Klienta,
- datę zawarcia Umowy sprzedaży stanowiącej podstawę reklamacji,
- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta,
- wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.


3. O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź za pomocą poczty tradycyjnej.


4. Reklamacja będzie rozpatrzona niezwłocznie, maksymalnie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

Odstąpienie od Umowy sprzedaży i jej wypowiedzenie

 

1. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą uprzywilejowanym może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 15 dni od dnia otrzymania towaru.


2. Do zachowania terminu odstąpienia wystarcza wysłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail zwroty@tisto.pl Klient może w tym celu skorzystać ze wzoru oświadczenia udostępnionego m.in. na stronie „Reklamacje i zwroty”. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia wyśle do Klienta potwierdzenie jego otrzymania pocztą elektroniczną. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać przesłane również w formie papierowej na adres Sprzedawcy podany w górnej części Regulaminu.


3. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.


4. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.


5. Sprzedawca gwarantuje zwrot należności zapłaconej przez Klienta przy zakupie towaru (ceny produktów i kosztów wysyłki), niezwłocznie po otrzymaniu zwracanego towaru lub dostarczeniu przez nabywcę dowodu odesłania towaru (w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej).


6. Sprzedawca dokona zwrotu należności zapłaconej przez Klienta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. Klient może wyrazić zgodę na inny sposób zwrotu należności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.


7. Odstąpienie od Umowy sprzedaży przez Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą uprzywilejowanym nie jest możliwe w przypadkach, gdy zwrotowi podlegają świadczenia i towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Prawo do zwrotu nie przysługuje m.in. gdy przedmiotem sprzedaży jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

Przerwy techniczne

 

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania przez Klientów ze Sklepu spowodowany siłą wyższą.


2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

 

Postanowienia końcowe

 

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.


2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.


2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej Sklepu.


3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.


4. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl